PILEGRIMSSENTER MED MANGFOLD OG BÆREKRAFT

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand satser på mangfold og bærekraft

Bærekraft og innovasjon møter tradisjon langs Gudbrandsdalsleden.

Nå skal tilbudet langs den populære og aktuelle pilegrimsleden styrkes. Stikkord er bedre servicefunksjoner for vandrere, innovasjon, bærekraft og miljø.
I tidsrommet jan.2019 - sept.2020 skal det utvikles og settes ut seks miljøvennlige og innovative servicebuer langs pilegrimsleden. Buene skal gi tilgang på toalett, rent vann og lading av telefon. Servicebuene skal plasseres i områder hvor det ikke er annen tilgang til slike fasiliteter. Det trengs derfor nytenkende og bærekraftige løsninger for funksjonalitet, teknologi og design.
For å få frem engasjement og skaperglede, er studenter innen arkitektur og design invitert til å komme med forslag på nytenkende løsninger. Servicebuene skal bidra til å skåne naturen og omgivelsene for unødvendig slitasje og forsøpling, samtidig som de vandrende får tilgang til sanitæranlegg og rent vann. I tillegg er det ønskelig at designet skal reflektere pilegrimstradisjon, men gjerne i møte med nåtid.
Gudbrandsdalsleden var i middelalderen hovedveien til Nidaros og er i dag den lengste pilegrimsleden i Norge. Uberørt natur finnes i stort monn langs leden og de 643 km går fra kulturlandskap til høyfjell, fra gammel urskog til små trivelige landsbyer. Pilegrimsleden opplever stadig økende trafikk av vandrere, noe som også øker behovet for god infrastruktur langs leden.

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand ved daglig leder har ivret for at natur og miljømålet skal få en større plass i satsingen. Nå kommer et prosjekt som vil bidra til en fremtidig og bærekraftig satsing på leden og som kan ta imot veksten av pilegrimer på en måte som skåner naturen for søppel. I Gudbrandsdalen vil det bli satt ut, i første omgang, en slik servicebu. Men vi håper dette skal bli en suksess. Sparebankstiftelsen DNB har bidratt inn i prosjektet med 6 millioner kroner.
Dette er spennende.
Prosjektet har egen hjemmeside hvor det står mer informasjon og adressen er: http://nasjonaltpilegrimssenter.no/om-oss/servicebu-prosjekt-2018-19

Reiseliv og kulturarv.

Pilegrimsenter Dale-Gudbrand v/ daglig leder er med i mange prosjekt som ikke bare handler om pilegrimsleden, men som også strekker seg inn i Europeiske kulturveier og i Norgeshistorien.
Gjennom deltagelse i Green pilgrimage project, som er et EU prosjekt, blir det hentet ideer og inspirasjon til å gjøre pilegrimsleden mer grønn. Det være seg resirkulering av søppel, oppsetting av toalettfasilitetetr langs leden, tilgang på vannposter og informasjon og kommunikasjon. I dette prosjektet deltar det representanter fra England, Italia, Sverige og Romania. Her er både pilegrimsveier, pilegrimsmål og kultur- og vandreruter representert. Dette er interessant og er med på å gjøre vår egen pilegrimsled både mer kjent ute og mer bærekraftig. Og vi må tenke klima og miljø for veksten vil komme og da må vi være i forkant. Pilegrimssenter Dale-Gudbrand vil ha fokus på resirkulering av søppel og håndtering av avføring langs leden.

Olavsarven - 1000 år siden møtet med Gudbrand av Dale

I Hundorp 2021 bidrar Gudbrandsdalsmusea AS og pilegrimssenter Dale-Gudbrand med faglig kompetanse og pilegrimstanken. Hundorp 2021 skal markere møtet mellom Olav Haraldsson og Gudbrand av Dale som ifølge Snorre skjedde her i 1021. Her skal Pilegrimssenteret bidra med vandringer og formidling av Olavsarven. Senteret vil også markedsføre Hundorp 1021 gjennom sine kanaler og markedsføre alle de flotte arrangementene som skal skje gjennom året 2021. Mer om Hundorp 2021 her 

Pilegrimsleden i et langsiktig perspektiv

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand sitter også i styringsgruppen for kulturdepartementets Langtidsplan for pilegrimssatsingen – 2019 – 2037. Her skal vil lage et utkast til en plan for hvordan pilegrimsleden og aktiviteten rundt denne skal gjøres de neste 20 årene. Dette er spennende og interessant. I styringsgruppen sitter Nasjonalt Pilegrimssenter, Kulturminnefondet, Fylkeskonservatoren i Vestland fylke, Reiselivssjef i Trøndelag reiseliv, pilegrimspresten i Nidaros, styreleder i Sparebankstiftelsen. DnB og Pilegrimssenter Dale-Gudbrand.                                                                                                              

I disse dager er høringsinnspillene som skal leses igjennom og behandles. Endelig forslag sendes fra gruppen den 4 juni og til styret i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider som vedtar planen og sender den til kulturdepartementet for endelig avgjørelse. Forhåpentligvis har vi en ny langtidsplan for pilegrim i Norge før nyttår 2019.
Vi er også i gang med en ny pilegrimssesong og senterets leder har vært på befaring for å se hva som må gjøres for at leden skal være klar til å ta imot pilegrimer. Dette skjer i nært samarbeid med kommunene og de frivillige. I tillegg er det gjennomført møter med menighetene langs leden og med overnattingsstedene. Dette er nyttig for å høre hva som skal til for at vi skal bli enda bedre på å ta vare på alle som er involvert og som bruker pilegrimsleden, enten de er lokale vandrere eller langvandrere. Vi skal ikke glemme at dette er vår hovedoppgave.
Møte med folk, respektfulle møter mellom mennesker med ulike livssyn og tro.

God tur